Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Procedura odwiedzin mieszkańców

Procedura dotycząca przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2
w zakresie odwiedzin mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
w Gliniku Dolnym

 

W związku z koniecznością kontynuacji działań dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w bieżącej pracy domu, w tym zachowania bezpieczeństwa w zakresie odwiedzin mieszkańców wprowadza się następujące zasady:

1.       Odwiedziny mieszkańca przez najbliższe osoby są możliwe po uprzednim telefonicznym ustaleniu z kierownikiem działu medyczno-rehabilitacyjnego lub pielęgniarką dyżurną terminu i godziny odwiedzin.

Kierownik działu med.-reh. lub pielęgniarka informuje osoby, które planują odwiedziny
o konieczności rezygnacji z odwiedzin w przypadku, gdy osoby te znalazły się
w potencjalnych sytuacjach stwarzających ryzyko zakażania.

2.       Odwiedziny mogą odbywać się w wyznaczonych do tego celu strefach:

- na otwartej wyznaczonej przestrzeni na terenie należącym do DPS w Gliniku Dolnym,

- wewnątrz budynku - dla odwiedzających wejście do wyznaczonego miejsca odwiedzin oddzielną klatka schodową, z której nie korzystają mieszkańcy. Drogi mieszkańca i osób odwiedzających do wyznaczonego miejsca odwiedzin nie krzyżują się.

3.       Przed wejściem na teren Domu (przy bramie wjazdowej) osoby odwiedzające potwierdzają telefonicznie pielęgniarce dyżurnej swoje przybycie. Pielęgniarka dyżurna przeprowadza wywiad czy osoby odwiedzające nie stanowią ryzyka potencjalnego zakażenia. W rejestr odwiedzin wpisuje imię i nazwisko, adres oraz telefon osób odwiedzających. Jednocześnie informuje, że przywiezione dla mieszkańca prezenty, artykuły spożywcze, itp. należy przekazać personelowi w celu poddania ich dezynfekcji i kwarantannie.

4.       Pielęgniarka dyżurna lub opiekun dokonuje pomiaru temperatury ciała osób odwiedzających przed wejściem na teren DPS. Jeśli temperatura ciała nie przekracza 38°C kieruje odwiedzających do wyznaczonej strefy odwiedzin oraz odbiera przywiezione produkty.

5.       Odwiedziny odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności w postaci: stosowania maseczek, dystansu, dezynfekcji, itp.,

6.       Mieszkaniec podczas odwiedzin korzysta z maseczki ochronnej.

7.       Liczba osób odwiedzających nie więcej niż dwie osoby.

8.       Czas odwiedzin nie dłuższy niż ½ godziny.

9.       Osoby odwiedzające nie kontaktują się z innymi mieszkańcami Domu.

10.     W celu przestrzegania zasad reżimu sanitarnego odwiedziny odbywają się pod nadzorem personelu.

11.     Po zakończeniu odwiedzin przedmioty znajdujące się w kontakcie z odwiedzającymi (stoły, ławki, krzesła, pomieszczenie) zostają poddane dezynfekcji.

Zobacz pełną listę aktualności