Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Procedura przyjęcia

Zasady przyjęcia osoby do Domu Pomocy Społecznej oraz zasady odpłatności za pobyt określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2268) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

 

Prawo ubiegania się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej, niemogącej samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku i której rodzina bądź gmina nie jest w stanie zapewnić dostatecznej opieki.

Osoba zainteresowana umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy składa do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pisemny wniosek o skierowanie do DPS .  

Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego został złożony w/w wniosek po jego rozpatrzeniu przeprowadza za pośrednictwem pracownika socjalnego wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do DPS, a następnie kompletuje pozostałe dokumenty:

- pisemną zgodę osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w placówce, a w przypadku braku zgody - postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody"

- zaświadczenie o dochodach osoby zainteresowanej umieszczeniem w DPS oraz jej rodziny,

- opinię dotyczącą sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,

- zaświadczenie lekarza potwierdzające, iż dana osoba wymaga stałej opieki,

- inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby w dniu jej kierowania do DPS.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie z upoważnienia Starosty Powiatu prowadzącego Dom.

Pracownik socjalny DPS przed przyjęciem osoby ubiegającej się o przyjęcie ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Termin przyjęcia ustala Dyrektor Domu Pomocy Społecznej i powiadamia osobę ubiegającą się o przyjęcie lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Zasady odpłatności za pobyt w DPS w Gliniku Dolnym

 

Decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby w dniu kierowania jej do DPS, bądź Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe dla danego DPS.

Opłatę za pobyt w DPS ponoszą w kolejności:

1)   mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,

2)   małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300%   kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium

 

(np. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł

776 zł x 300% = 2328 zł. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 2328 zł i po wniesieniu przez tą osobę opłaty za pobyt członka rodziny w dps nie będzie niższy niż 2328 zł, wówczas osoba samotnie gospodarująca będzie zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w dps).

- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 

(np. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł

600 zł x 300% = 1800 zł. Jeżeli dochód osoby w rodzinie jest wyższy niż 1800 zł i po wniesieniu przez tą osobę opłaty za pobyt członka rodziny w dps nie będzie niższy niż 1800 zł, wówczas osoba w rodzinie będzie zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w dps).

3)   gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania mieszkańca w DPS, a opłatami wniesionymi przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2.

 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Gliniku Dolnym od 01.01.2023 r. wynosi 5 726,09 (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2022 r. poz. 5587).