Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Historia

 

      Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym powołany został Zarządzeniem Wojewody Rzeszowskiego z dnia 31 października 1978 r. jako Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych ze Schorzeniami Układu Nerwowego.

Utworzony został w budynkach przejętych od Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Rzeszowie. Przez rok placówka była przystosowywana do potrzeb Domu Pomocy. Dom zaczął funkcjonować od listopada 1979 r., kiedy to przyjęci zostali pierwsi mieszkańcy. Początkowo zamieszkało w nim 26 mężczyzn.

Na przełomie lat 1985-1990, poprzez modernizację budynku zwiększona została liczba miejsc do 45. W 1992 r. zmieniony został profil Domu na Dom Pomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo.

Od dnia 01.01.1999 r. organem prowadzącym placówkę jest Powiat Strzyżowski.

       Pierwszym dyrektorem Domu był pan Franciszek Zamorski. Następnie przez 20 lat placówką kierował pan Zdzisław Brodowski. Od 10 lipca 2001r. dyrektorem Domu jest pani Anna Pasaman.

     Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym ma charakter ponadlokalny i przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

        Najważniejszym, a zarazem koniecznym wyzwaniem dla organu prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym była konieczność sprostania wymogom standaryzacji Domu. Przepisy prawne określały termin realizacji standardów na koniec 2006 r., który następnie został przedłużony do 31 grudnia 2010 r.

Ich osiągnięcie wiązało się z koniecznością rozbudowy i modernizacji placówki, ponieważ dotychczasowa baza lokalowa była niewystarczająca. Obiekt budynku mieszkalnego był przestarzały, ciasny i niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pozyskanie środków zewnętrznych, poprzedzone licznymi staraniami wielu zaangażowanych w to osób, a także udział własny Powiatu pozwoliły na rozpoczęcie i przeprowadzenie inwestycji. 27 października 2006 r. został podpisany i wmurowany w podwaliny Domu akt erekcyjny z przesłaniem Jana Pawła II:

„Umieśćmy chorych i niepełnosprawnych w centrum naszego życia.

Otoczmy ich troską i uznajmy z wdzięcznością dług jaki mamy, wobec nich.

Sądzimy, że to my im dajemy, tymczasem, uświadamiamy sobie, że to oni nas ubogacili."

Przez 4 kolejne lata, z przerwami, wymuszonymi względami finansowymi prowadzone były prace przy rozbudowie domu. W 2010 r. Powiat Strzyżowski zakończył wieloletnią inwestycję mającą na celu dostosowanie obiektu do wymaganych standardów i aktualnych potrzeb. Powstał piękny i okazały Dom, który jest dziełem wielu rąk, serc i umysłów.

       Decyzją z dnia 8 lutego 2012r. Wojewoda Podkarpacki wydał zezwolenie Powiatowi Strzyżowskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym na łączną liczbę miejsc 60.

      Realizacja inwestycji pozwoliła zapewnić mieszkańcom standard usług w zakresie potrzeb socjalno-bytowych, a także zwiększyła liczbę miejsc z 45 do 60. Dzięki przeprowadzonej modernizacji i rozbudowie została poprawiona baza lokalowa placówki. Uzyskano pomieszczenia służące bezpośrednio mieszkańcom Domu tj. większą liczbę pokoi mieszkalnych o wymaganym metrażu, a także: pokoje dziennego pobytu, świetlicę, pomieszczenia do terapii, rehabilitacji, bibliotekę, pralnię, kuchenki pomocnicze, kaplicę, kuchnię oraz pomieszczenia techniczne stanowiące bazę - zaplecze zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówki.

       Wraz ze wzrostem liczby podopiecznych wzrosła liczba etatów, co pozwoliło osiągnąć wymagany standaryzacją, wskaźnik zatrudnienia zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. 

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy działu medyczno - rehabilitacyjnego w skład, którego wchodzą: kierownik działu, pielęgniarki, opiekunowie, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor do spraw kulturalno oświatowych, technik fizjoterapii, pokojowe, kapelan. Pozostałe osoby to pracownicy administracji, pracownicy socjalni, pracownicy kuchni, pralni oraz konserwatorzy.

    Uwieńczeniem wieloletniego przedsięwzięcia było otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego i rozbudowanego Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym oraz nadanie imienia Jana Pawła II. Uroczystość ta miała miejsce 8 czerwca 2011 r.

      10 września 2014 r. w siedzibie ROPS w Rzeszowie podpisana została umowa na dofinansowanie projektu Powiatu Strzyżowskiego pn. "Polepszenie warunków życia mieszkańców DPS w Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza, a także podniesienie kwalifikacji personelu w celu zastosowania innowacyjnych metod pracy z mieszkańcami".
W ramach w/w Projektu zaadaptowano poddasze DPS w Gliniku Dolnym. Do dyspozycji podopiecznych oddanych zostalo 10 jednoosobowych pokoi mieszkalnych z łazienkami, salon, aneks kuchenny, pracownię komputerową, gabinet konsultacji z psychologiem oraz doradcą zawodowym, a także pomieszczenia gospodarcze.Ponadto w ramach przedsięwzięcia osoby bezpośrednio pracujące z mieszkańcami zostały objęte profesjonalnymi szkoleniami podnoszącymi ich kwalifikacje i predyspozycje do tego typu pracy.
Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie liczby miejsc z 60 na 70, a także zwiększenie liczby etatów (w tym o etat trenetra reintegracji zawodowej, 1/2 etatu psychologa oraz 1/2 etatu doradcy zawodowego). 

     Praca peronelu ukierunkowana na indywidualne predyspozycje mieszkańców, na ich oczekiwania i możliwości rozwojowe, a także wykorzystanie w pełni stworzonego zaplecza stworzyła nowy ponadstandardowy i innowacyjny rodzaj oferty Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym.