Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Ogłoszenie o przetargu 10.06.2016

Frysztak: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym
Numer ogłoszenia: 80531 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie , Glinik Dolny 230, 38-130 Frysztak, woj. podkarpackie, tel. 17 2777934, faks 17 2777934.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-glinikdolny.strzyzowski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w miarę zgłaszanych potrzeb do Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ z podziałem na 6 części: Część 1.Dostawa różnych artykułów spożywczych - wg załącznika nr 2 do SIWZ, Część 2.Dostawa pieczywa,świeżych wyrobów piekarskich - wg załącznika nr 3 do SIWZ, Część 3. Dostawa produktów mleczarskich - wg załącznika nr 4 do SIWZ, Część 4. Dostawa produktów zwierzęcych,mięsa i produktów mięsnych - wg załącznika nr 5 do SIWZ, Część 5. Dostawa produktów mrożonych - wg załącznika nr 6 do SIWZ, Część 6. Dostawa produktów diabetycznych - wg załącznika nr 7 do SIWZ, Część 7. Dostawa wód mineralnych - wg załącznika nr 8 do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowym Wykonawcom dostaw w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9, 15.20.00.00-0, 03.00.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają ważną decyzję lub zaświadczenie lub opinię wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji oraz ważną decyzję lub zaświadczenie lub opinię wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć również oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 9 oraz 10 lub 11 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć zaparafowany wzór umowy - stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin płatności - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany zawiera wzór umowy - załącznik nr 12 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-glinikdolny.strzyzowski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, Glinik Dolny 230, 38-130 Frysztak w administracji pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, Glinik Dolny 230, 38-130 Frysztak w administracji pokój nr 24.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PLIKI DO POBRANIA:

1.PROTOKÓŁ_Z_OTWARCIA_OFERT

2.ZAWIADOMIENIE