Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gliniku Dolnym

Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gliniku Dolnym.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre z umieszczonych grafik nie posiadają opisu alternatywnego,
 • błędna struktura nagłówków,
 • zbyt małe odstępy w tekstach,
 • brak zastosowania funkcji pomijającej powtarzające się elementy strony,
 • strona nie skaluje się do szerokości strony,
 • błędy w kodzie strony,
 • brak widocznego focusa,
 • formularze na stronie nie są w pełni dostosowane cyfrowo,
 • cześć grafik powinna być tekstem,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pasaman.
 • E-mail: dpsf@poczta.onet.pl
 • Telefon: 172777934

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym
 • Adres: Glinik Dolny 230, 38-130 Frysztak
 • E-mail: dpsf@poczta.onet.pl
 • Telefon: 172777934

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym mieści się w budynku wolnostojącym, wielokondygnacyjnym. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście główne znajduje się od strony północnej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście główne prowadzi do windy znajdującej się wewnątrz budynku. Wszystkie pomieszczenia są wolne od barier poziomych i pionowych, istnieje zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłaczeniem pomieszczeń technicznych. W budynku znajdują się 4 ogólnodostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.