Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gliniku Dolnym

 

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować
o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

 

Administrator danych osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych (Administrator) jest Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II z siedzibą w Gliniku Dolnym, o następujących danych kontaktowych:

 

-  adres: Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II,  Glinik Dolny 230, 38 - 130 Frysztak

-  e-mail: dpsf@poczta.onet.pl

-  telefon: (17) 2777 934

 

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora:

 

-  adres: Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym, Glinik  Dolny 230, 38 -130 Frysztak

 

-  e-mail: iod@kancelariapt.pl 

 

Cel i podstawa przetwarzania

 

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 z uwzględnieniem Art. 9 Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu; na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym,
w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

 

Nasze zadania oraz obowiązki prawne wykonujemy na podstawie prawa, a w szczególności takich aktów jak:

 

-    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 

-    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

 

-    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 

-    Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 

-    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,

 

-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

 

-    Statut Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym z dnia 28 października 2015 r. oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.


 

Źródła danych osobowych

 

Dane osobowe, które przetwarzamy są w większości pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Państwa. Jednakże niezbędne kategorie Państwa danych, mogą również zostać nam udostępnione przez uprawnione do tego podmioty (np. Powiat - organ prowadzący) lub pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

 

-    pracownicy naszego Domu, na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,

 

-    upoważnione podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą naszego Domu, jeżeli ta obsługa wymaga przetwarzania danych powierzonych,

 

-    podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych
w imieniu naszego Domu, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy - niezbędnych dla naszej działalności,

 

-    uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Dom jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej).

 

Okres przechowywania danych osobowych- kryteria jego ustalania

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

 

Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.

 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się do czasu pisemnego cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez administratora, w tym profilowaniu (automatyczne przetwarzanie danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby), tzn. żadne decyzje dotyczącej osób nie będą oparte o informacje pozyskane
i wygenerowane w sposób automatyczny.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

 

-    prawo dostępu do przetwarzanych danych,

 

-    prawo do sprostowania danych,


 

-    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia oraz prawo usunięcia danych z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych
w interesie publicznym,

 

-    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 

-    prawo do przenoszenia danych,

 

-    prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

 

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w sytuacji gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub jest niezbędne do zawarcia
z Państwem umowy.

 

Konsekwencją  ich  nie  podania,  będzie  brak  możliwości  realizacji  określonego  celu  np. realizacji z Państwem umowy, czy realizacji obowiązków prawnych.